Sprid lite kärlek den 14 februari

Undertextning för Iggesund

Iggesund Paperboard inom Holmen-koncernen utvecklar och marknadsför premiumkartong till exklusiva förpackningar och finns representerade på marknader över hela världen. Samarbetet med Comactiva går långt tillbaka, men hösten 2019 var första gången som företaget anlitade Comactiva för transkribering, tidskodning, översättning och undertextning av grafik i ett antal filmer som behövde undertext på franska och ryska.

– Filmerna togs fram för att på ett intresseväckande sätt lyfta fram fördelarna med Iggesunds premiumkartong Invercote jämfört med andra material. De behandlar olika aspekter, från hållbarhet till hållfasthet, och visas bland annat i våra montrar på olika event, berättar Gustav Vidlund, Acting Marketing Manager på Iggesund.

Konsekvens och kvalitet

För att producera kvalitetsundertexter jobbar Comactivas översättare och undertextare i särskild programvara för videoredigering och undertextning. De ger överblick och full kontroll över hur mycket text som ryms inom ett visst antal bildrutor. Undertexten ska smälta in naturligt i filmen och vara behaglig att läsa, och då krävs det inte bara att textredigeringen är perfekt. Språket i översättningen måste också harmoniera med kundens unika uttryckssätt och företagsterminologi.

– Vi har valt att samla alla våra översättningar hos en leverantör, eftersom det är viktigt för oss att språk och specifika termer blir konsekvent översatta, säger Gustav Vidlund. Därmed blev det också naturligt att undersöka möjligheten att få undertexter levererade av Comactiva.

I Iggesunds filmer behövde engelsk grafik franska och ryska texter.

Flexibla och snabba leveranser

De färdiga undertexterna levereras till kund utifrån önskemål, antingen inbrända direkt på filmen, eller som separat fil i formatet .srt. Det sistnämnda är ett av två standardformat för undertexter och används bl.a. vid uppladdning på exempelvis YouTube.

– Tillsammans med Comactiva har vi utvecklat en modell där vi på ett enkelt sätt kan lämna underlag och få leveranser. Översättningar och undertextning levereras snabbt och med hög kvalitet. Jag skulle absolut rekommendera Comactiva för denna tjänst, avslutar Gustav Vidlund.

Sprid lite kärlek den 14 februari

Transcreation för Brother: så gjorde vi

Vad är transcreation?
Transcreation skiljer sig från våra traditionella översättningsuppdrag på det sätt att anpassningen till målmarknaden är mycket mer omfattande. Graden av anpassning som krävs kan dock skilja sig mycket från fall till fall. En transcreation återger i grunden samma budskap som originaltexten, men formuleras med extra fokus på allt från språkliga nyanser till kulturella aspekter. En slarvig översättning av ett budskap kan i värsta fall förlora sin impact och till och med motverka sitt syfte på en annan marknad om man inte är noggrann. Med en genomtänkt transcreation får budskapet i sin omformulerade tappning större chans att nå önskad effekt på målmarknaden samtidigt som det ryms inom ramarna för det givna konceptet.

Så går det till
Följande transcreation-uppdrag fick Comactiva göra för Brother:
En annons skriven på engelska skulle anpassas till den svenska marknaden, men bedömdes tappa sin udd med en traditionell översättning. Vi började med att ta reda på var annonsen skulle publiceras och vilken målgrupp som skulle nås samt om det fanns specifika förutsättningar att ta hänsyn till. I det här fallet kunde bilden inte bytas ut, vilket satte ramen för vad vi hade att utgå ifrån. Utmaningen antogs och efter en tids kreerande kunde vi presentera ett antal förslag med olika grader av anpassning. Kunden fick sedan avgöra vilket förslag som passade bäst eller återkoppla om ytterligare förslag skulle tas fram. Resultatet blev den annons som visas här under.

Transcreation är en utmaning som kräver rätt kompetens, stor kreativitet och ett nära samarbete med uppdragsgivaren. På Comactiva har vi resurserna och erfarenheten som krävs för att lösa ditt uppdrag. Fråga oss gärna om du vill veta mer.

brother-en-transcreation brother-sv-transcreation

Har du ett uppdrag som behöver en extra tanke är vi med nöje beredda att ta oss an utmaningen och vara en del i att stärka er marknadsföring!

 

Sprid lite kärlek den 14 februari

En kundtidning översätts till sju språk

En av Comactivas kunder gör tre gånger per år en mycket väl genomarbetad kundtidning. Artiklarna skrivs främst på engelska och Comactiva översätter sedan tidningen till svenska, tyska, franska, spanska, polska, kinesiska och japanska. Detta är ett omfattande projekt som löper över ca två månader. Det involverar kunden, deras kommunikationsbyrå, Comactiva, lokala marknader och tryckeri. Därför finns det en mycket detaljerad produktionsplan med hålltider för alla inblandade.

Kreativitet och tekniskt kunnande

För denna kundtidning har Comactiva genom sin ISO-certifierade urvalsprocess handplockat rätt översättare. Kundtidningens innehåll kräver översättare som har stor kreativ förmåga att formulera redaktionella texter och snygga rubriker, men också erfarenhet av och kännedom om kundens specifika branchterminologi.

Samma översättare

Efter att Comactiva har fått kundtidningens slutgiltigt godkända originaltext på engelska från kundens kommunikationsbyrå, förbereds filen för översättning. Därefter skickas den ut till alla översättare. För att säkerställa en jämn och hög kvalitet anlitas alltid samma översättare. Flera veckor i förväg får översättarna en avisering från Comactivas projektledare om att uppdraget är på gång.

Korrekturläsning i flera led

När översättningarna är klara och korrekturlästa en första gång skickas de till Comactiva, som gör ett andra korrektur på översättningen. Därefter skickar Comactiva översättningarna till utsedda medarbetare på kundens kontor runtom i världen. De går i sin tur igenom översättningen och ser till att terminologi, tonalitet och stilnivå känns bra. Eventuella ändringar skickas sedan tillbaka till Comactiva, vars översättare kontrollerar och godkänner kundens redigering. Sedan skickas ett par av språken vidare till kommunikationsbyråns redaktörer som vid behov vässar vissa rubriker och bildtexter ytterligare. När det är gjort kontrolleras texterna ännu en gång av Comactivas översättare.

Sättning i layout

När svenskan, tyskan, spanskan, polskan och franskan är klara skickas de från Comactiva till kommunikationsbyrån som sätter in översättningarna i layouten. När detta är klart får Comactiva pdf:er på respektive språk som skickas tillbaka till översättarna. Nu görs ett så kallat satskorrektur för att bl.a. kontrollera att all text ligger prydligt på sin plats, att rubriker och bildtexter passar och att alla eventuella avstavningar är korrekt gjorda.

Särskild version för de asiatiska språken

För kinesiskan och japanskan krävs särskilda versioner av InDesign. Via samarbetspartners ser Comactiva till att de asiatiska språken sätts i layout på rätt sätt och filerna kontrolleras sedan i flera led, både av Comactivas korrekturläsare och på kommunikationsbyrån. Slutligen sänder Comactiva de tryckfärdiga filpaketen till kommunikationsbyrån och kunden, varefter alla åtta versioner av denna kundtidning (inklusive engelskan) går i tryck för att några veckor senare landa ute hos kunderna som får en skön läsupplevelse.

 

Sprid lite kärlek den 14 februari

Kommunikation genom hela projektet avgörande

Ett stort internationellt företag inom tillverkningsindustrin ville översätta sin hemsida från svenska till engelska, finska och polska. Under ett antal inledande möten träffades kunden och Comactivas projektledare och produktionsledare. Syftet var att lära känna de centrala delarna i verksamheten och lägga upp en detaljerad plan för leveranstider, samt lyssna in eventuella önskemål mm. Kunden tog fram referensmaterial och tillhandahöll en representant för respektive marknad som kunde svara på frågor och granska företagsspecifika termer under arbetets gång.

Översättningsprogram ger konsekvens

Comactiva valde sedan ut översättare som var bosatta i respektive land och som hade stor erfarenhet av att översätta texter för just tillverkningsindustrin. Översättarna gjorde sina översättningar i översättningsprogram. Dessa fungerar som en databas där allt som översätts för just den här kunden och språkkombinationen lagras. Det blir då sökbart och kan återanvändas vid framtida översättningar. Eventuella upprepningar och identiska stycken som förekommer på flera ställen översätts likadant varje gång. Därmed kan kostnad och tidsåtgång reduceras.

Kundspecifika termordlistor och hantering av feedback

Med hjälp av dessa program blir det även möjligt att länka terminologi och skapa kundspecifika termordlistor. Dessa ordlistor fick kundens representanter på respektive marknad möjlighet att granska för att snabbt kunna återkomma med feedback och säkerställa konsekvent terminologi genom hela texten. När kundens representanter gått igenom den slutliga översättningen återkom de med sina önskemål om justeringar. Justeringarna fördes in och uppdaterades direkt i översättningsprogrammet för respektive språk. På så sätt säkerställs att även framtida översättningar följer kundens önskemål.

God kommunikation nyckeln

Detta är bara ett av många liknande projekt som Comactiva genomför löpande. Det vi har lärt oss genom åren är att kommunikation är nyckeln till ett lyckat resultat. Genom att investera tid i början av projektet och tillsammans komma fram till vad alla parter förväntar sig, lägger vi grunden för att projektet ska löpa på som förväntat. Representanter på respektive marknad som informeras i god tid och får känna sig delaktiga i projektets genomförande ger också en slutprodukt som alla kan ställa sig bakom och som får rätt stöd i organisationens alla delar.

Sprid lite kärlek den 14 februari

Översättning i InDesign för smidigare hantering

Genom att gå från översättning av Word-filer till översättning i ett format som kan importeras direkt in i layoutprogrammet InDesign, skapade Comactiva smidigare hantering för kunden. På köpet fick kunden även en bättre kvalitetssäkring av broschyrernas slutresultat.

Översättning i Word fungerade bra, men …

En tillverkare av skrivare och tillhörande produkter hade länge gett Comactiva i uppdrag att översätta deras produktblad och broschyrer. Kunden hade då dragit ut texten från broschyren till ett Word-dokument, som vi översatte och levererade. Därefter monterade kunden själv in den översatta texten i layouten i InDesign. Det fungerade bra, men kunden önskade en smidigare hantering för egen del och frågade Comactiva om översättning direkt i layout.

… leverans i InDesign blev effektivare …

Comactiva erbjöd då kunden att få översättningen levererad i originallayout. Nu skickar kunden hela InDesign-filen för respektive broschyr genom att ladda upp den på Comactivas server. Comactiva exporterar texten till ett format där den kan översättas med hjälp av översättningsminnen, vilket säkrar terminologisk konsekvens och kan medföra reducerade priser på återkommande, likartade textpartier.

När översättningen är klar importeras den tillbaka till InDesign och textstycken justeras. Kontrolläsningen av översättningen görs sedan direkt i layouten, samtidigt med satskorrekturet. Satskorrektur görs för att säkerställa att översättningen är rätt insatt i layouten och att texter och bilder eller annan grafik stämmer överens.

Innan slutleverans får kunden en PDF-fil för godkännande. Denna fil använder kunden för att föra in sina eventuella korrigeringar. Comactiva implementerar sedan detta och därefter är det klart. Kunden kan hämta de färdiga översättningarna direkt från Comactivas server!

… och tryckfärdig översättning minskar kundens hantering

Comactiva levererar broschyren både som InDesign-paket och som PDF – en högupplöst version att skicka till tryck och en med lägre upplösning som exempelvis kan användas på kundens hemsida.

I och med att Comactiva sköter hela projektet med översättning, montering, kontrolläsning och satskorrektur säkrar Comactiva hela broschyrens kvalitet. En viktig fördel är att kundens eventuella korrigeringar kan infogas redan innan slutleveransen. Och inte minst: kunden själv uppnår minimal hantering – de skickar originalet i InDesign till Comactiva och får tillbaka en komplett broschyr översatt till önskat språk. Bara att skicka till tryck direkt!

Välkommen att  kontakta Comactiva om du också vill få dina översättningar levererade som tryckfärdiga PDFer.