Översättning av dokument kring miljö och återvinning

Miljö och återvinning är något som direkt eller indirekt angår oss alla. Att vår civilisation skyndar på den globala uppvärmningen råder det inte längre någon tvekan om och de flesta företag har idag en miljöpolicy som genomsyrar hela verksamheten. Riktlinjerna kan gälla allt från avfallshantering till val av material och transportmedel. Som en direkt följd av detta har en helt ny typ av företag utvecklats. Dessa företag inriktar sig till exempel på återvinning och miljöcertifiering. Många är internationella och deras behov av översättningar ökar stadigt.

Kontakta Comactiva om du har behov av att översätta hållbarhetsrapporter, miljödatablad eller dokumentation som rör avfallshantering.

Översättningar inom arkitektur och samhällsbyggnad

Att exempelvis planera och bygga upp ett helt nytt bostadsområde förutsätter olika kompetenser inom bl.a. landskaps- och byggnadsarkitektur samt samhällsbyggnad. Många projekt av den här typen inleds med tävlingar där bidragen omsorgsfullt presenteras i text och illustrationer. I de fall det rör sig om internationella tävlingar har Comactiva bidragit med översättningar till ett flertal projekt. Även prospekt för enskilda byggnader med specifika krav har översatts av Comactiva.

Comactiva översätter white papers, byggnadsbeskrivningar, ritningar, prospekt och texter om samhällsbyggnad och inredningsarkitektur.

Life Science: översättningar för teknik- och läkemedelsindustri

Begreppet Life Science rymmer ett antal vitt skilda områden såsom teknik, medicin, biologi och bioteknik. Comactiva har lång erfarenhet av branschens specifika krav och behov när det kommer till språktjänster. Vi gör bl.a. patientinformationer, bipacksedlar, vårdguider, white papers, utbildningsmaterial, pressreleaser, manualer och säkerhetsdatablad. För detta har vi noggrant utvalda översättare med stor kunskap inom sitt översättningsområde, specifikt beroende på vilken typ av översättning det rör sig om. Området är stort och spänner från psykiatri till invärtesmedicin och innefattar allt från marknadsföringsmaterial till dokument inom regulatory affairs.

Välkommen att begära offert eller läs mer om Comactivas språktjänster här på vår webbplats.

Översättningar och språktjänster för förpackningsindustrin

Förpackningsindustrin förser idag hela vår värld med förpackningar i alla dess former. Det konsumtionssamhälle vi lever i har gjort att förpackningen i många fall har blivit nästan lika viktig som produkten den inrymmer. Någon som verkligen förstod innebörden av förpackningsdesign var Apples grundare Steve Jobs. Det här är förstås en gigantisk marknad och det är lätt att förstå att behovet av översättningar inom denna bransch är stort.

Comactiva har lång erfarenhet av att översätta om allt från flaskor, burkar, lastpallar och containrar till tekniken bakom framställning av specialkartong för exklusiv choklad eller dofter. Hör av dig till oss om du vill veta mer!

Översättningar inom transport och logistik

Transport av varor via järnväg, flyg, landsväg och till havs sker dygnet runt, året runt och för detta krävs översättningar som når många olika marknader världen över. Exempelvis speditionsföretag hanterar logistikfrågor både internt och externt, vilket ska kommuniceras gränsöverskridande. Fraktsedlar, varudeklarationer och kravspecifikationer behöver översättas och uppdateras.

Finansiella översättningar

Översättningar av årsredovisningar, kvartalsrapporter, prospekt, pressreleaser och ekonomiska sammanställningar kräver översättare med specifik översättarkompetens. Få områden är så kritiska som de ekonomiska rapporterna vilket ställer höga krav på kvaliteten av översättningen, ofta med kort deadline. Numera är det inte heller ovanligt att alla språkversioner offentliggörs vid samma tillfälle. Korrekt terminologi i översättningen är ett måste och därför är en nära kommunikation med uppdragsgivaren en förutsättning för bästa resultat av översättningen.

Översättning av tekniska texter

Att översätta tekniska texter handlar inte bara om att kunna teknik inom en rad olika områden. Vi måste även känna till ert företags inriktning och vilken terminologi ni föredrar att använda i era översättningar. För att nå ett bra och långsiktigt resultat med översättningen är vår önskan att träffa så många berörda parter i en produktion som möjligt. Ett bra arbetssätt är att våra projektledare träffar er marknadsavdelning tillsammans med era ingenjörer eller tekniker för att diskutera hur just era målgrupper, samarbetspartners och agenter uttrycker sig. Utifrån detta påbörjas översättningen och termordlistor börjar byggas. Inom detta område översätter Comactiva manualer, produktkataloger, broschyrer, användarmanualer och instruktionsböcker.

Översättningar av försäljnings- och marknadsföringsmaterial

Trenden går allt mer mot att kunden söker information när behovet uppstår. Är du en global aktör är det en stor konkurrensfördel om ditt material är rätt anpassat och översatt på de marknader ni finns representerade. Comactiva hjälper er, via vårt globala nätverk av översättare, så att översättningarna får samma budskap och känsla som originalen. Denna tjänst kallas transcreation. Dessa anpassade översättningar öppnar dörrar till nya marknader i syfte att ge er nya affärer. Webb, broschyrer, prospekt, presentationer, kataloger – listan på översättningar kan göras hur lång som helst inom området sälj och marknadsföring.

Översättning av kund- och interntidningar

En viktig varumärkesbärare för många företag är tidningar som vänder sig till företaget internt eller till kunder och användare. Journalistiska texter och reportage som lyfter fram tjänster och produkter med syfte att stärka varumärket har en central roll. Ett avgörande moment är att översätta dessa texter med känsla och bibehålla den höga journalistiska nivån även till andra språk, något som ofta också kräver transcreation. Comactiva ser dessa uppdrag som en av våra starkaste sidor.

Översättning av livsmedelsinformation

Mat är kroppens drivmedel och vare sig vi äter det för det dagliga energiintaget eller om vi gör det för njutningens skull är det något som vi ständigt omges av. Livsmedel är något som importeras och exporteras i stora mängder. Mejerivaror, kött, fisk, grönsaker och allt som hör till vardag och fest. Vin, öl, champagne, vodka och gin produceras till stor del utanför Sverige och för detta behövs ständigt nya översättningar. Comactiva har under åren översatt mängder av material som är kopplat till mat och dryck.