När ska en översättning anses vara klar? Vid projektuppföljningar har vi sett att många av våra kunder låter granska översättningen av en intern representant på den lokala marknaden efter att vi har levererat översättningen. Detta är en mycket bra rutin som säkrar korrekt företagsterminologi och -stil, och det vill vi gärna uppmuntra!

Men uppföljningarna har också visat att många av de lokalt granskade texterna aldrig skickas tillbaka till oss på Comactiva. Det betyder att viktig information och återkoppling kanske aldrig når översättaren, som då inte får möjlighet att dra lärdom och nytta av kundens slutliga ändringar. På lång sikt är den här sortens återkoppling en viktig nyckel för oss och våra översättare som leder till att vi kan utvecklas och bli ännu bättre.

Här under listar vi några tips till dig som kanske ska beställa översättningar och vill veta mer om hur du kan genomföra en effektiv lokal granskning.
 

 • Ska översättningen granskas internt?
  Redan innan översättningarna beställs är det en god idé att vara klar över om texterna ska granskas eller inte. Nämn gärna redan vid beställningstillfället om ni planerar att utföra en sådan granskning. På Comactiva kallar vi det för en ”marknadskontroll”.
 • Vem bör granska texten?
  Ta i god tid reda på vem eller vilka inom företaget som är bäst lämpade att utföra granskningen och sammanställ en lista med kompletta kontaktuppgifter till dessa personer. En tumregel är att aldrig låta en person granska texten som inte har översättningens språk som sitt eget modersmål. Granskaren behöver dessutom ha god kännedom om den aktuella branschen samt eventuell företagsterminologi och stilnivå. Försäkra dig också om att personen i fråga kommer att ha möjlighet att avsätta tid för granskningen.
 • Information
  Det är viktigt att granskaren får så mycket förhandsinformation som möjligt om projektet och vad som förväntas av honom eller henne. Vänd dig gärna till din projektledare på Comactiva om du vill ha övergripande riktlinjer att vidarebefordra till granskaren. Riktlinjerna innehåller information om vad en lokal granskning innebär och hur man på bästa sätt går tillväga. Språket i översättningen är till exempel redan korrekturläst och granskaren bör istället fokusera på att kontrollera eventuell företagsterminologi, produktnamn osv.
 • Finns det språkliga riktlinjer eller termlistor?
  Har ni en särskild språkpolicy eller termlista inom företaget? Då är det bra om både översättaren och granskaren får ta del av den. Skicka alltid samma originaltext och eventuellt referensmaterial till både översättaren och granskaren, så att alla inblandade har samma bakgrundsinformation.
 • Delge översättaren
  Så snart översättningen är granskad, returnera den nya versionen till Comactiva (gärna med synliga, ”spårade” ändringar) så att ansvarig översättare får information om vilka ändringar som har gjorts och kan uppdatera översättningsprogramvaran med rätt terminologi inför eventuella kommande projekt. Översättaren får då också en möjlighet att återkomma om det skulle visa sig att något fel skulle ha smugit sig in i texten av misstag. Först efter att återkopplingen är bekräftad av Comactivas översättare kan du betrakta översättningen som helt klar.
 • Vem har sista ordet?
  Det är alltid bra att fastställa om det är den lokala granskarens eller ansvarige översättarens ord som väger tyngst, i händelse av att de inblandade inte skulle enas. Översättaren och granskaren ser ofta texten utifrån helt olika perspektiv och har ofta vitt skilda kompetenser. Har kunden alltid rätt? Vanligtvis godkänner Comactivas översättare de flesta ändringar som granskaren vill göra, men i vissa fall kanske granskarens ändringar innehåller stavfel eller grammatiska misstag som gör språket inkorrekt och som därför inte kan infogas i texten. Sådana misstag fångas snabbt upp av en professionell översättare. Ta därför för vana att alltid returnera eventuella omarbetade översättningar så snart som möjligt till Comactiva, så att vi kan ta del av feedbacken. Dessutom får du också ett snabbt kvitto på att översättningen i sin reviderade form fortfarande är språkligt korrekt.
 • Låt oss hjälpa dig med det praktiska
  Ska ditt projekt översättas till ett stort antal språk? Kom ihåg att Comactiva kan hjälpa dig att sköta kontakterna med respektive marknads granskare. På så sätt slipper du fundera på vem som har fått vilken information och vilken version som egentligen är den slutgiltiga. Comactiva returnerar översättningarna till dig först efter att vi har tagit emot och vidarebefordrat de lokala granskarnas återkoppling till vår översättare, som färdigställer den slutgiltiga texten. På så sätt kan du bara luta dig tillbaka och vänta på slutresultatet. Smidigt, eller hur?
Lycka till med ditt språkprojekt!