Kommunikation genom hela projektet avgörande

Ett stort internationellt företag inom tillverkningsindustrin ville översätta sin hemsida från svenska till engelska, finska och polska. Under ett antal inledande möten träffades kunden och Comactivas projektledare och produktionsledare. Syftet var att lära känna de centrala delarna i verksamheten och lägga upp en detaljerad plan för leveranstider, samt lyssna in eventuella önskemål mm. Kunden tog fram referensmaterial och tillhandahöll en representant för respektive marknad som kunde svara på frågor och granska företagsspecifika termer under arbetets gång.

Översättningsprogram ger konsekvens

Comactiva valde sedan ut översättare som var bosatta i respektive land och som hade stor erfarenhet av att översätta texter för just tillverkningsindustrin. Översättarna gjorde sina översättningar i översättningsprogram. Dessa fungerar som en databas där allt som översätts för just den här kunden och språkkombinationen lagras. Det blir då sökbart och kan återanvändas vid framtida översättningar. Eventuella upprepningar och identiska stycken som förekommer på flera ställen översätts likadant varje gång. Därmed kan kostnad och tidsåtgång reduceras.

Kundspecifika termordlistor och hantering av feedback

Med hjälp av dessa program blir det även möjligt att länka terminologi och skapa kundspecifika termordlistor. Dessa ordlistor fick kundens representanter på respektive marknad möjlighet att granska för att snabbt kunna återkomma med feedback och säkerställa konsekvent terminologi genom hela texten. När kundens representanter gått igenom den slutliga översättningen återkom de med sina önskemål om justeringar. Justeringarna fördes in och uppdaterades direkt i översättningsprogrammet för respektive språk. På så sätt säkerställs att även framtida översättningar följer kundens önskemål.

God kommunikation nyckeln

Detta är bara ett av många liknande projekt som Comactiva genomför löpande. Det vi har lärt oss genom åren är att kommunikation är nyckeln till ett lyckat resultat. Genom att investera tid i början av projektet och tillsammans komma fram till vad alla parter förväntar sig, lägger vi grunden för att projektet ska löpa på som förväntat. Representanter på respektive marknad som informeras i god tid och får känna sig delaktiga i projektets genomförande ger också en slutprodukt som alla kan ställa sig bakom och som får rätt stöd i organisationens alla delar.